Razgovor s Lucom Lešić, ravnateljicom Doma zdravlja Županja

Kronični problem u Domu zdravlja Županja je nedostatak liječnika te sve starija njihova životna dob i odlazak u mirovinu. Kakva je situacija u našim ordinacijama? Produljuje li se liječnicima licenca za rad nakon 65 godina i koliko je takvih doktora na našem području?

– Dom zdravlja Županja kontinuirano godinama ima nedostatak liječnika. Nažalost svjedok sam toga od 1993. godine i činjenice da je taj problem bio rješavan Rješenjima Ministarstva zdravstva i rasporedom liječnika iz drugih zdravstvenih ustanova iz cijele Republike Hrvatske. Mi to sada sami uspijevamo organizirati sukladno Ugovorima o poslovnoj suradnji, kako sa zdravstvenim ustanovama tako i sa privatnom praksom u ordinacijama. Također, poznata je činjenica da liječnici imaju Odobrenja za samostalna rad i nakon navršenih 65 godina i imaju pravo rada u Mreži javne zdravstvene službe , svima je to od koristi i za sada na takav način rade tri liječnika obiteljske medicine, dva liječnika dentalne medicine i jedan liječnik specijalist ginekologije i opstetricije.

 

Kako je situacija s mladim liječnicima? Čini se kako se sve više njih odlučuje odmah za specijalizaciju nakon studija. Koliko je mladih doktora iz Doma zdravlja Županja sada na specijalizaciji?

– Mladi liječnici sa našeg područja koji imaju namjeru raditi u našoj ustanovi odmah po završetku fakulteta nam se jave i sukladno objavljenom natječaju za rad pod nadzorom doktora medicine, doktora dentalne medicine i njihovom izboru zdravstvene ustanove počinju provoditi, tzv. pripravnički staž u trajanju do šest mjeseci i nakon toga zahvalni smo ako sklope ugovor o radu sa Domom zdravlja Županja i budu ugovorni doktori određene ordinacije.

Trenutno nam je poznato da sa našeg područja imamo četvero mladih diplomiranih doktora medicine, dvoje je započelo rad pod nadzorom, jedan počinje s radom od siječnja 2023. godine, dok je jedan odustao od rada pod nadzorom. Sukladno važećim propisima mladim liječnicima nije zapreka ići odmah na željenu specijalizaciju iako se značajno boduje rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti naročito u ruralnim sredinama i područjima od posebne skrbi.

Dom zdravlja Županja trenutno ima tri specijalizanta kojima je specijalizacija u tijeku (klinička radiologije, pedijatrija i obiteljska medicina) te su započele četiri specijalizacije (dvije obiteljske medicine, opća interna i fizikalna medicina). Tri puta smo objavljivali natječaj za dvije specijalizacije iz ginekologije i opstetricije, no nažalost nije bilo kandidata.

 

Kako mislite popunjavati timove u ambulantama ukoliko ostanu bez doktora i specijalista?

– Dom zdravlja Županja uvijek je održavao kontinuitet rada svih ordinacija bez nositelja tima kao i kontinuitet rada u slučaju preuzimanja ordinacija, tzv. povratka u Dom zdravlja Županja nakon prestanka rada privatne prakse sa rasporedom rada zaposlenih liječnika i rasporedom rada temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama (Dom zdravlja Vinkovci, Dom zdravlja Vukovar, Opća županijska bolnica Slavonski Brod, Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar i KBC Osijek) i privatnom praksom u ordinacijama, tj. „zakupcima“. Moramo priznati da je jako zahtjevno i složeno uzimajući u obzir njihova ugovorna radna mjesta te mogućnosti dodatnog rasporeda. Sve možebitne promjene svakodnevno se usklađuju i obavijesti se dostavljaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje radi dobivenih ovlaštenja i mogućnosti rada u CEZIH-u.

 

Jedno je vrijeme bio problem i s nedostatkom medicinskih sestara, kakva je sad situacija?

– Već duži niz godina imamo problem nedostatka medicinskih sestara (SSS, VŠS i VSS) za vrijeme zamjena za godišnje odmore ili zamjene za bolovanje i roditeljski dopust. Ponavljamo natječaje i trenutno imamo dovoljan broj medicinskih sestara i sva radna mjesta su popunjena sa adekvatnom stručnom spremom.

 

Kakva je popunjenost i opremljenost ordinacija dentalne medicine?

– Sve naše ordinacije dentalne medicine su opremljene sa propisanom i novonabavljenom aparaturom i radi se sa kvalitetnim i propisanim materijalom. Od devet ordinacija imamo osam mladih liječnika koji rade u obnovljenim ordinacijama i primjenjuju nove metode rada i nadamo se da su naši pacijenti zadovoljni pruženom uslugom. U okviru dentalne djelatnosti kontinuirano radi specijalistička ordinacija ortodoncije gdje je zaposlena mlada doktorica specijalista ortodoncije i pružaju se usluge u povećanom obimu na dobrobit pacijenata (djece). Sve potrebe vezane za protetske radove prati služba dentalne tehnike u obimu i u okviru svojih mogućnosti, tj. nismo uspjeli popuniti radna mjesta dentalne tehnike putem natječaja jer nije bilo kandidata.

 

Kako je organizirana patronaža i palijativna skrb?

– Patronažna služba Doma zdravlja Županja organizirana je sukladno broju stanovnika i ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje imamo potreban broj patronažnih sestara iako je i to bilo zahtjevno popuniti i organizirati, jer natječaji su ponekad bili bez kandidata.

Tim palijativne skrbi i koordinator za palijativnu skrb su organizirani u kontinuitetu i sve više su prihvaćeni od strane pacijenata i njihovih obitelji i pokazalo se opravdanim organiziranje takve zahtjevne zdravstvene usluge.

 

Koliko su pacijenti i njihove obitelji upoznati s time da mogu zatražiti dolazak zubara u njihove domove ukoliko su nepokretni . Kako organizirate tu zdravstvenu uslugu?

– U okviru pružanja usluga palijativnog tima organiziran je rad doktora dentalne medicine, a koji su završili propisanu edukaciju iz palijativne skrbi.Tako da svi primaju potrebne usluge u njihovom domu koje im ublažavaju i tegobe vezane za dentalnu zdravstvenu zaštitu uz adekvatnu prijenosnu opremu.

 

Što očekujete od reorganizacije zdravstvenog sustava?

– Naš zdravstveni sustav se stalno reorganizira, tj. prilagođava potrebama pacijenata uz uvažavanje i primjenu novih metoda kroz brzi razvoj medicine. Mi kao zdravstvena ustanova sa specifičnim geografskim položajem smo se prilagodili potrebama stanovništva i razvili smo sve djelatnosti i jedinice rada sukladno Mreži javno zdravstvene službe, tj. ugovorili po važećim standardima sve što je u okviru ugovaranja moguće. Dakle, moglo bi se reći da smo Dom zdravlja koji ima organizirane specijalističke službe kao što se po prijedlogu novog Zakona i predlaže tj. dostupnost pacijentima specijalističkih službi i rasterećenja bolničkog sustava.U postupku prijedloga Zakona mi kao zdravstvena ustanova sudjelujemo sa našim prijedlozima u okviru naše Županija, kao i u okviru Udruge poslodavaca u zdravstvu sa prijedlozima vezanim za naše specifičnosti.

Uzimajući u obzir sadržaj dosadašnjeg Prijedloga Zakona nadamo se da za naše pacijente neće biti promjene u dostupnosti zdravstvenih usluga bez obzira da li će to biti u okviru jednog županijskog Doma zdravlja kako se predlaže. Svi ćemo se morati prilagoditi zakonodavnom okviru, novim mogućnostima komunikacije i uz sve do sada organizirano koristiti i mogućnosti telemedicine za što smo u Domu zdravlja Županja stvorili sve prethodne uvjete i nadamo se primjeni od siječnja 2023. godine u okviru Projekta Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu – telecordis zdravstvene usluge između Doma zdravlja Županja i KBC-a Osijek.

 

Koji su još problemi koji vas tište, a na što ste posebno ponosni?

– Dom zdravlja Županja je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene zaštite, a u kriznim situacijama se pokazalo da je stvarni temljni nositelj i odgovoran za provedbu svih mjera koje su na snazi što je u vrijeme protekle pandemije bilo najviše izraženo.

Prateći rad u posljednjih tridesetak godina u Domu zdravlja Županja suočeni smo s činjenicom da je značajno smanjen broj stanovnika, a koji je temelj rada i propisanog standarda prilikom ugovaranja za pružanje zdravstvenih usluga. Zabrinuti smo za daljnje mogućnosti organiziranja istih kao i osiguranja potrebnog propisanog zdravstvenog kadra i stvarno smo ponosni što smo upravo onakav Dom zdravlja za kakav se zalagao veliki Andrija Štampar, tj. sve usluge organizirati i pružiti što dostupnije pacijentu i što bliže mjestu stanovanja.

 

Kako ocjenjuje proteklu godinu?

– Protekla godina također je bila pod utjecajem mjera vezanih za koronavirus COVID-19 tako da je u svim aktivnostima koje su se provodile u sustavu zdravstva, Dom zdravlja Županja sudjelovao u naloženim mjerama Kriznog stožera, a vezanim za testiranje, liječenje, cijepljenje i sve drugo sukladno smjernicama i preporukama. Sve jedinice rada su se tijekom godine vratile svojim uobičajenim zadacima kao prije pandemije , i stvarno sve jedinice rada su za svaku pohvalu.

Dom zdravlja Županja kao županijska ustanova u svim svojim aktivnostima i radu vezan je za službe naše županije čiju je podršku i pomoć imao pri realizaciji kako u tijeku rada tako i u provedbi projekata. Također, Dom zdravlja Županja kao ugovorna ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje imao je i pravi partnerski odnos, tj. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je svojim aktivnostima, dogovorom i podržavanjem našeg rada značajno doprinosio da se ugovore i iznimne usluge kao da se to sve i prati financijski, tj. omogući naplata istih. Njihovi osiguranici su naši korisnici zbog kojih zapravo mi svi i postojimo i stvarno pacijent je u središtu pažnje.

Protekla godina je bilo složena i nadamo se da smo bili na visini datog zadatka, kako za naše pacijente tako i sve radnike Doma zdravlja Županja koji na svom radnom mjestu trebaju imati osigurane radne propisane radne uvjete. Dom zdravlja Županja svoje obveze izvršava u zakonskim rokovima i financijski smo stabilni, iako je jako zahtjevno prilagođavati se porastu cijena u svim segmentima. 

Odgovori