Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Hrvatski radio
Županja d.o.o. i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup
informacijama NN 25/13, 85/15. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup te
postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i
osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela
javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Hrvatskom radiju Županja
d.o.o. putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.
Zahtjev se može dostaviti:

  • pisanim putem na adresu: Hrvatski radio Županja d.o.o., Službenik za informiranje, Veliki kraj
    66, 32270 Županja
  • elektroničkom poštom na adresu: marketing@radiozupanja.hr
  • osobno u prostorijama Hrvatskog radija Županja d.o.o., radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.
    Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.