OPĆI UVJETI POSLOVANJA U HRVATSKOM RADIJU ŽUPANJA d.o.o.

Hrvatski radio Županja d.o.o. je trgovačko društvo sa sjedištem u Županji, Veliki kraj 66/1, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, OIB:52978095437, (u daljnjem tekstu: HRŽ).

Naručitelj je svaka fizička ili pravna osoba koja sklopi s HRŽ- Ugovor o oglašavanju na radiju ili naruči emitiranje promidžbenog programa. Naručiteljem se smatra i agencija koja za treće osobe u svoje ime i za svoj račun zakupljuje oglasni prostor. Opći uvjeti poslovanja su opći uvjeti kojima se uređuju opći uvjeti emitiranja promidžbenog programa na HRŽ-u i koji čine sastavni dio Ugovora ili narudžbe za emitiranje promidžbenog programa.

Naručitelj dostavlja narudžbu u pisanom ili elektroničkom obliku, uz pravovremenu dostavu promidžbenog materijala, za čiju kvalitetu odgovara Naručitelj. Narudžba može biti i usmena, uz dostavu pisane potvrde. 

HRŽ samostalno određuje termine emitiranja oglašavanja tijekom dana u okviru svojih mogućnosti, osim ako drukčije nije izričito ugovoreno. Ako promidžbeni program nije emitiran ili nije emitiran na način kako je ugovoreno, odgovornost HRŽ-a ograničava se isključivo na naknadno emitiranje neemitiranog promidžbenog programa ili povrat novca za neemitirani promidžbeni program. Naknada štete u svakom slučaju ograničava se na iznos naručenog promidžbenog programa koji nije emitiran ili nije emitiran na ugovoreni način.

Cijena emitiranja promidžbenog programa utvrđuje se sukladno važećem cjeniku HRŽ-a na dan emitiranja promidžbenog programa.
Promidžbeni paketi, sponzorski paketi, pokroviteljstva i emitiranje ostalih promidžbenih programa koji nisu navedeni u službenom cjeniku HRŽ-a utvrđuju se posebnim sporazumom.
Sve eventualne sporove iz ili u svezi emitiranja promidžbenog programa između HRŽ-a i Naručitelja, rješavat će sud u Županji.

Odgovori