VUSŽ Sufinanciranje stanova i kuća za mlade

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana 

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 370-01/23-01/218

URBROJ: 2196-01-23-1

Vinkovci,  13. rujna 2023. godine

Temeljem odredbe članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/21), župan Vukovarsko-srijemske županije donosi:

JAVNI POZIV

za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine

Članak 1.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 2.

KORISNICI POTPORA

Pravo na potporu ove mjere imaju osobe koje u razdoblju od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine nisu bile starije od 45 godina. Podnositelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nisu imali stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.

Članak 3.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Pravo podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županijeza razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine:

 • koji su kupili kuću ili stan na području Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine,
 • koji nemaju duga na ime javnih davanja,
 • osobe koje nisu bile starije od 45 godina, odnosno podnositelj zahtjeva nije smio biti stariji od 45 godina. Podnositelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nisu imali stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva,
 • fizička osoba prodavatelj nekretnine nije bio u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).

Članak 4.

Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana pod uvjetom da objekt ne proda najmanje 5 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Jamstvo da kupljenu kuću ili stan neće prodati u roku od najmanje 5 godina, korisnik potpore  prije zaključivanja ugovora o dodjeli potpore obvezan je Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos odobrene potpore.

Korisniku potpore, koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja subvencije.

Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina svake godine u vremenu od 01.12. – 31.12. dostaviti dokaz o prebivalištu nadležnom Upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije za sport, mlade i demografiju.

                                                         Članak 5.

                                         ZAJEDNIČKE ODREDBE

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 25.000,00 eura.

Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupljenu kuću ili stan u iznosu od 3.318,00 eura na području Grada te 4.645,00 eura na području Općine.

Članak 6.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Prijavnica (obrazac 1)
 2. Preslika osobne iskaznice podnositelja i svih osoba navedenih u prijavnici (stanje iz 2020. godine)
 3. Vjenčani list/izvadak iz registra životnog partnerstva
 4. Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu (obrazac 2)
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava (ne starije od 30 dana) za oba supružnika
 6. Izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu za koju se traži poticaj
 7. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (za sve osobe navedene u prijavnici)
 8. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina (za sve osobe navedene u prijavnici)
 9. Izjava o istinitosti (obrazac 3)
 10. Izjava o dvostrukom financiranju (obrazac 4)
 11. Preslika ugovora o kupoprodaji
 12. Izjava o privoli (obrazac 5)
 13. Dokaz o samohranosti
 14. Dokaz o utvrđenom invaliditetu

Članak 7.

Prijave će se ocjenjivati temeljem kriterija i dodjelom odgovarajućeg broja bodova uz svaki kriterij (vidi prilog 1).

Na temelju utvrđenih kriterija dodjeljivat će se bodovi samo u odnosu na stanje iz 2020. godine.

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora.

Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj utvrđenih bodova prednost za ostvarivanje prava ove Mjere ima korisnik potpore koji je prije predao dokumentaciju.

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti će tražiti nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu dokumentacije.

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova prijava se neće razmatrati.

Prijavitelji čiji zahtjevi nisu odabrani za dodjelu potpore mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Članak 8.

Za dodjelu sredstava Mjere za sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine, župan i korisnik sredstava zaključuju ugovor kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika sredstava.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora,  dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u roku od 15 dana od poziva za povrat te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

Ukoliko je korisniku županijske potpore u tekućoj godini pogreškom isplaćen viši iznos potpore od odobrenog, dužan je u roku od 8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Županijski proračun.

Osobe koje su kupile kuću ili stan u  razdoblju od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine i koje zadovoljavaju sve uvjete imaju pravo na potporu ove Mjere.

Osobe koje su se prijavile na Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko srijemske županije za 2020. godinu KLASA: 370-01/20-01/03, URBROJ: 2196/1-01-20-1 nemaju pravo prijave.

Članak 9.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Članak 10.

ZAVRŠNE ODREDBE

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

Prijave se isključivo dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV

za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko srijemske županije za razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine

Glagoljaška 27/4

32 100 Vinkovci

Javni poziv traje od 13. rujna 2023. godine do 13. listopada 2023. godine.

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije na broj telefona 032/344-300 ili na e-mail: sportdemografija@vusz.hr.

Prateće dokumente vezane uz ovaj natječaj možete naći na mrežnoj stranici VUSŽ:

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-sufinanciranje-kupnje-kuce-ili-stana-za-mlade-i-mlade-obitelji-na-podrucju–4/