USKLADIMO FREKVENCIJE

Mladi liječnici najčešće biraju specijalizacije u bolnicama

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Kakva je trenutna situacija u Domu zdravlja , kada je u pitanju razina zdravstvene zaštite i usluga koja se pružaju pacijentima?
Trenutno u Domu zdravlja Županja organizirano je pružanje zdravstvene zaštite sukladno mreži javne zdravstvene službe na primarnoj razini: obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita, dentalna tehnika, sanitetski prijevoz, patronažna zdravstvena zaštita, palijativno zdravstvena zaštita, medicina rada i ljekarnička djelatnost te izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i dijagnostika: radiološka i UZV dijagnostika, ortodoncija, interna medicina, dr. spec. psihijatar, dr. spec. neurolog, dr. spec. kirurg i hemodijaliza.
Uz navedeno organiziran je rad posebno izdvojene COVID-19 ordinacije i „drive in“ uzimanje uzoraka sa postavljenim i opremljenim kontejnerom pored zgrade Doma zdravlja Županja.
Pored navedenih djelatnosti Dom zdravlja Županja organizirano je pružanje zdravstvenih usluga ordinacija u zakupu: ordinacije obiteljske medicine, ordinacije dentalne zdravstvene zaštite, ordinacije zdravstvene zaštite žena, dojenčadi i predškolske djece, laboratorijska dijagnostika te fizikalna medicina i fizikalna terapija.
Sve ugovorene jedinice rada rade kontinuirano prilagođavajući se novim svakodnevnim uvjetima, mjerama, preporukama i smjernicama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i do sada smo odradili sve propisano i u propisanim rokovima.
Danas je stanje puno bolje i značajno se smanjio broj upućenih na testiranje kao i broj pozitivnih pacijenata na koronavirus.
 
Kronični problem Doma zdravlja je nedostatak liječnika. Kakva je sad situacija i što sve radite kako bi se mladi liječnici privukli u naš kraj, jer znamo da za većinu njih to nije izbor?
 
Dom zdravlja Županja već dugo ima izražen problem nedostatka liječnika obiteljske medicine i u protekloj godini to je još više otežalo jako složenu situaciju organiziranja zdravstvene zaštite.
Trenutno organiziramo rad u ordinacijama Račinovci-Đurići, Gunja II, Cerna I, Županja VII na način rasporeda drugih liječnika iz Doma zdravlja Županja, zakupaca i Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.
Mladi liječnici sa našeg područja najčešće biraju ponuđene specijalizacije u bolničkom sustavu.
Organiziranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite također je organizirano uz dolaske doktora specijalista iz bolničkog sustava i pokušavamo što više specijalističkih usluga osigurati pacijentima u Županji, tj. da što manje u ovim složenim uvjetima pandemije moraju ići u bolnice gdje je veći broj pacijenata.
 
Kakva je opremljenost Doma zdravlja?
 
Dom zdravlja Županja sve jedinice rada ima opremljene sukladno Pravilniku i važećim standardima te stalno se trudimo da oprema za rad i dijagnostiku bude suvremena i da usluga koju očekuju pacijenti bude što kvalitetnija.
Dom zdravlja Županja sudjelovao je u Projektu „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije“ te smo uspjeli osigurati značajna sredstva, tj. opremu koja se koristi kako u ordinacijama Doma zdravlja Županja tako i u ordinacijama zakupaca. Također, svake godine kroz sredstva za decentralizirane funkcije obnavlja se oprema te izvode radovi kojima se stvaraju bolji uvjeti za rad.
 
Za sve je prošla godina bila teška i zahtjeva, tako i za sanitetski prijevoz? Što o tome možete reći?
 
Sanitetski prijevoz je bitna karika za kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite na području županjske Posavine jer iz godine u godinu ostvarujemo veći broj prijeđenih kilometara kao i veći broj preveženih pacijenata. Pacijentima iz naših udaljenih sela želimo olakšati dolazak liječniku, odlazak u bolnice, povratak iz bolnica u njihov dom kao i premještaje iz bolnice u bolnicu ili u lječilište. Obnovili smo u potpunosti vozni park što je uvjet za sigurnost i kvalitetu, a naši timovi održavaju urednost i dezinfekciju na visokoj razini svakodnevno.
U ovoj složenoj situaciji naš sanitetski prijevoz istovremeno je na raspolaganju i Zavodu za hitnu medicinu ako se ukaže potreba. Prošle godine smo prevezli 7 243 pacijenta na 532 187 kilometra.
Najzahtjevniji su svakodnevni prijevozi pacijenata koji imaju koronavirus ili se sumnja na koronavirus, tj. moraju se poduzimati kompletne mjere vezane za zaštitnu opremu što su otežavajući uvjeti.
Također, dodatna poteškoća je naša geografska izoliranost i velika udaljenost od svih drugih zdravstvenih centara.
Uz sve uobičajene i svakodnevne vožnje morali smo osigurati svakodnevni prijevoz uzetih uzoraka brisa na COVID-19 na analizu u Zagreb.
 
Kako ocjenjujete rad Dijalize?
 
Rad u našoj dijalizi uz složeno pružanje terapeutskog postupka hemodijalize morao je dodatno osigurati uvjete rada vezano za koronavirus jer naši pacijenti spadaju u najosjetljiviju skupinu i bilo je važno da su u našem prostoru za vrijeme postupka sigurni.
Dijaliza je nesmetano radila cijelo vrijeme jer svi zaposleni su uz mjere i česta testiranja prošli bez koronavirusa, a što je bilo jako važno kako za osoblje tako i za pacijente. Pacijenti koji su, nažalost, bili pozitivni na koronavirus morali su postupak dijalize provoditi u bolničkim uvjetima pod nadzorom, a što je za nekoliko njih bilo organizirano.
 
Na koji način će se provoditi cijepljenje u Domu zdravlja i s kakvim sada informacijama u svezi s tim raspolažete?

Dom zdravlja Županja sukladno Odlukama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, tj. Planu uvođenja, provođenja i praćenje cijepljenja protiv COVID-19 u Republici Hrvatskoj organizirao sve potrebne postupke i organizirao Mobilni tim za provedbu cijepljenja kao i raspored rada i punktove cijepljenja.
 
Prvo provedeno cijepljenje u kojem je sudjelovao Dom zdravlja Županja zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije dana 28.12.2020. godine u Domovima za starije i nemoćne, a sukladno uputama za provedbu cijepljenja i pripremu za liječnike obiteljske medicine.
Nadalje, provedeno je cijepljenje dana 19.01.2021. godine prvom dozom zdravstvenih radnika koji su iskazali interes i namjeru kao i cijepljene drugom dozom 09.02.2021. godine istih.
Sukladno daljnjim uputama i distribuciji cjepiva u našu županiju vrše se prijave kod obiteljskih liječnika o namjeri cijepljenja, a obiteljski liječnici prosljeđuju zahtjeve i popise u Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije pa je tako započeto cijepljenje u ordinacijama sukladno popisu prioritetnih kategorija.
Dom zdravlja Županja u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo koji je voditelj organizacije cijepljenja spreman i za provedbu masovnog cijepljenja stanovništva ako pristigne veći broj doza cjepiva i ovisno o interesu građana.
Iskreno se nadamo da će to biti ubrzo, jer samo na taj način možemo odgovoriti epidemiji i vratiti se na stari način funkcioniranja svih, a to je najsigurniji način zaštite od koronavirusa.
 
Do kada će ulazna vrata Doma zdravlja biti zaključana. Jedna je to od mjera uvedena zbog pandemije, ali mnogi se pacijenti žale na ovakav način rada?
 
Dom zdravlja Županja je do sada postupio sukladno svim Odlukama, uputama, preporukama i smjernicama poštujući sve rokove i način rada i nadamo se da će nakon pada broja pozitivnih te procijepljenosti većeg broja stanovnika uvjeti rada ordinacija biti na uobičajen normalan način, tj. nesmetan ulazak i izlazak bez nadzora kao i nesmetano kretanje unutar zgrade. Vjerujemo da će protuepidemijske mjere vezane za dezinfekciju, maske kao i sigurna distanca ostati kao mjera opreza još toliko dugo dok postoji opasnost od koronavirsa ili drugih opasnosti.
Svjesni smo da je bila otežana komunikacija i određeni pacijenti su imali poteškoća, ali prilično smo se svi prilagodili jer morali smo sve propisano provoditi. Zahvaljujemo se na suradnji i razumijevanju pacijentima.
Dom zdravlja Županja i nadalje će razvojem i primjenom novih tehnologija stvarati što bolje uvjete rada kao i dostupnost usluga pacijentima.

 

 

Hitovi: 290