USKLADIMO FREKVENCIJE

Pomaknute granice : Žene sve kasnije rađaju

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

U Hrvatskoj se već niz godina bilježi sve manji broj poroda u mlađim dobnim skupinama i porast u starijim dobnim skupinama, što je povezano sa socijalno-ekonomskim prilikama mladih koji u sve kasnijoj dobi dobivaju mogućnost zapošljavanja i rješavanja stambenih pitanja te se sve kasnije odlučuju na stvaranje obitelji, podaci u Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sve manji broj žena se odlučuje za rađanje u dobi koja je, prema biološkim i medicinskim kriterijima, optimalna za rađanje. U 2016. godini dolazi do promjene u dugogodišnjem rangu rađanja u odnosu na dob rodilja, a isti trend se nastavlja i u 2017. i 2018. godini. Trend porasta je u dobi 30 - 34 godine . Na drugom mjestu, ali s padom učestalosti poroda su rodilje u dobi 25 - 29 godina . Stopa rađanja u dobi 20-24 godine je niska, ali u blagom porastu . Učestalost poroda u adolescentica je u daljnjem padu u odnosu na prethodne godine .Za adolescentnu skupinu je važno napomenuti da i dalje bilježimo lagani pad broja poroda u maloljetnica (≤ 17 navršenih godina), jer je u 2018. godini bilo 222 rodilja te dobi, a u 2017. godini 235. U 2018. godini su bile 3 rodilje u dobi od navršenih 14 godina, za 4 manje u odnosu na 2017. godinu. U postupnom je padu i broj poroda u mlađih punoljetnica (18 i 19 godina) od 752 u 2017. godini na 666 u 2018. godini. Trend pada stope rađanja u maloljetnica moguće je povezati s razvojem mreže savjetovališta za reproduktivno zdravlje mladih u službama školske i adolescentne medicine zavoda za javno zdravstvo kao i medijskom davanju pozornosti zdravstveno-edukativnim programima i promicanju reproduktivnog i spolnog zdravlja mladih. Osim što je najviša stopa poroda pomaknuta u dobnu skupinu 30-34 godine, više su i stope rađanja u dobi 35-39 i 40-44 godine. U dobi iznad 50 godina zabilježena su 2 poroda. Promjene vezane uz smanjenje udjela djece od majki u dobi ispod 20 godina te povećanje broja poroda i udjela djece u majki u dobi iznad 35 godina bilježe i druge zemlje u našem okruženju, navodi se u Izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U prošloj godini u rodilištima Hrvatske je, prema pristiglim podacima do 1. srpnja 2019., ukupno registrirano 36.752 poroda s 37.436 ukupno rođenih. Od 37.436 ukupno rođenih je 37.277 živorođeno dijete i 159 mrtvorođenih, a od živorođenih je u prvih sedam dana života ukupno umrlo 93 novorođenčadi. Rodilišni podaci se odnose na sve rođene u zdravstvenim ustanovama, neovisno o državi prebivališta majke, a od 36.752 rodilje 162 su strankinje.

Najveći udio u porodima od 34,47% odnosi se , dakle,na rodilje u dobi 30 - 34 godine, potom slijede porodi u dobi 25 - 29 godina u udjelu od 28,04%, a 18,12% poroda je  u dobi 35 - 39 godine.

Hitovi: 513